Logout

 

 

Šlomo Surayt

En introduktionskurs i surayt (turoyo)

 

Aramaic-Online Project (2014-2017)

redigerat av

Shabo Talay

 

 

 

A1-A2

 


 


Šlomo Surayt

En introduktionskurs till surayt (turoyo)

 

Aramaic-Online Project (2014-2017)

Redigerat av

Shabo Talay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 


Förord

 

Šlomo Surayt – En introduktionskurs till surayt (turoyo)” har utvecklats inom ramarna för det Arameiska-Online Projektet (2014-2017), förverkligat av ett konsortium bestående av fyra europeiska universitet – Fria Universitetet i Berlin (Koordinator), Universitetet i Bergen (ansökande), Universitetet i Cambridge, Leipzigs Universitet – och St Ephrem Syrisk Ortodoxa klostret i Nederländerna. Detta projekt, som delvis finansierats av Erasmus+ programmet inom Europeiska Unionen, har utvecklat en online kurs och ytterligare läromedel i surayt, som klassas som ett kritiskt utrotningshotat språk enligt UNESCO.

Kursens innehåll har producerats enligt en iterativ process, ledd av Prof. Dr. Shabo Talay vid Fria Universitetet i Berlin. Varje avsnitt har granskats ett flertal gånger av teamets medlemmar. Utöver detta har kursinnehållet och metodologin utvärderats av en rådgivande kommitté samt externa volontärer.

Denna kurs är resultatet av en lång och krävande process av teamarbete bestående av innehållsutvecklare, granskare, översättare, tekniska redaktörer, layout designers och mjukvaruutvecklare.  Trots flertalet granskningar är vi fullt medvetna om att läsare eventuellt kan finna misstag och att det finns utrymme för förbättring. Vi ber därmed våra läsare att dela med sig och ge feedback till kursens utvecklare genom att mejla aramaic.online@gmail.com.

Vi vill tacka alla som gjort detta projekt möjligt. Först och främst alla partnerorganisationer och deras medarbetare som varit involverade; Norska Centrum för Internationellt Utbildningssamarbete (SIU), våra samarbetspartners KANO Suryoyo och Inanna Stiftelsen. Vi är tacksamma för alla organisationer och individer som stöttat detta projekt under spridningen inom diverse europeiska länder.

Ett särskilt tack till Arve Kjell Uthaug och Dr. Ludmila Torlakova från Universitetet i Bergen för deras ovärderliga stöd och involvering i alla faser av Arameiska-Online Projektet.

 

 

Berlin, Juli 2017

Shabo Talay

På uppdrag av Aramaic-Online Project

 

Produktionsteam

 

Prof. Dr. Shabo Talay              (vetenskaplig direktör, innehållsutvecklare, granskare, slutredaktör)

Murat Can                               (författare av huvudtexterna, innehållsutvecklare, granskare)

Barbara A. Üzel                       (innehållsutvecklare, granskare)

Nicolas Atas                            (innehållsutvecklare, granskare)

Dr. Naures Atto                       (granskare, innehållsutvecklare för kulturella aspekter)

Polycarpus Dr Augin Aydin      (granskare)

Dr. Jean Yoseph                       (granskare, layout redaktör)

Hanibal Romanos                     (granskare)

Soner Ö. Barthoma                   (project coordinator, granskare)

 

Externa granskare

Prof. Dr. Otto Jastrow (Tallinn); Prof. Dr. Sergey Loesov (Moskva); Ass. Prof. Dr. Ablahad Lahdo (Uppsala)

 

Språkversioner

Tyska:             Barbara A. Üzel, Dr. Jean Yoseph, Charlotte Asbrock, Dr. Stefanie Rudolf, Eddie Talay

Engelska:         Dr Naures Atto (huvudsaklig översättare), Keri Miller (översättn. Kap 1-2 och grammatik Kap. 13-16), Lea Rasche (översättn. grammatikrutor Kap. 3-12)

Svenska:          Hanibal Romanos, Dr. Ablahad Lahdo (översättn. grammatikrutor), Lena Haffo och Linda Haffo

Holländska:     Murat Can, Martin Can, Katrin Can och Özcan Bozkurt (översättn. Kap. 1-2)

Franska:          Nicolas Atas

Arabiska:         Dr. Jean Yoseph

Turkiska:         Ellie Dogan

 

Röster

Kvinnliga:        Barbara A. Üzel, Ninhursag Tadaros

Manliga:          Murat Can, Dr. Jean Yoseph, Dr. Yousef Kouriyhe

 

Teknisk utveckling och layout

Prof. Dr. Eckehard Schulz, Andy Wermcke,

Jonathan F. Schmid, Dr. Jean Yoseph och Soner Ö. Barthoma

 

Rådgivande kommitté

Prof. Otto Jastrow (Tallinn Universitetet), Prof. Geoffrey A. Khan (Universitetet i Cambridge),

Prof. Arnold Werner (Universitetet i Heidelberg), Dr. Jan van Ginkel (Fria Universitetet i Amsterdam)

 

Design

Fria Universitetet i Berlin, CeDIS (Webbsida)

Spektrum 44 GmbH, Tyskland (Webbdesign)

Sharokin Betgevargis, USA (Logga, företagsutveckling)

Introduktion

Surayt är ett neo-arameiskt språk som ursprungligen talades i Turabdin, en region i sydöstra Turkiet, som traditionellt sett varit bebodd av syriska kristna. Inom akademin har surayt även kommit att kallas ”turoyo”. Denna akademiska term har dock inte accepterats av folket som talar språket, som vanligtvis använder sig av termen surayt. Denna term sträcker sig tillbaka till klassisk syriska suryå'īṯ som betyder “syriska” eller “sättet syrier talar”. I dagens Europa använder många talare av språket termen suryoyo.   

 

 

Figur 1: Kartan visar var surayt ursprungligen talades

I denna kurs har vi valt att använda termen surayt, då språkets användare i Turabdin traditionellt sett använder den. Det kan även användas parallellt med termen turoyo, som har kommit att användas alltmer bland västerländska vetenskapsmän.

Surayt som talas i diasporan är inte densamma som någon av dialekterna som talas i Turabdin. Språket som presenteras i Šlomo Surayt är en mer enhetlig version av surayt, som utvecklats i diasporan, och som kan anses vara unik i dess nya kontext.

Idag talas surayt endast av cirka 1,500 personer i dess ursprungliga område Turabdin. Däremot finns det inom den europeiska diasporan idag över 250,000 personer som kallar språket sitt ”modersmål”. Surayt är inte en dialekt av klassisk syriska (kṯobonoyo), som fortfarande används som ett liturgiskt språk i syriska kyrkor. Surayt tillhör grupperingen österländska neo-arameiska språk, liksom judiska och andra kristna neo-arameiska dialekter i Irak och Iran.

Följande tabell demonstrerar klassificeringen av surayt inom de neo-arameiska språken:

 

Västerländsk arameiska

Österländsk arameiska

Västerländsk neo-arameiska

Österländsk neo-arameiska

Maʿlula,

Baxʿa,

Ǧubbʿadīn

 

Västerländsk syriska

Österländsk syriska

Surayt/Turoyo

Mlaḥsō

 

Nordostlig neo-arameiska (NENA)

-        Kristen NENA

-        Judisk NENA

Neo-mandeiska, Iran

 

Modersmålstalare av surayt kallar sig själva främst för suryoye (Sing. M: suryoyo, F: suryayto). Bland västerländska språk förekommer det en dispyt inom olika grupper gällande benämningen av talarna av språket. Studerande kan stöta på samma grupper med olika namn; såsom assyrier/syrianer, araméer, assyrier och andra versioner av dessa termer. För att undvika diskussioner gällande detta i den svenska versionen av denna kurs har vi valt att använda oss av termen ”assyrier/syrianer”. Inom andra språk använder vi termen som anses mest vanlig och accepterad. Vi vill understryka att målet med Šlomo Surayt är att erbjuda alla en möjlighet att lära sig surayt, inte att gå in på diskussioner om benämningen av folket som talar eller som ursprungligen talade språket.

Innan vi startade detta projekt fanns det ingen standardiserad ortografi av språket surayt. I och med detta projekt har vi utvecklat en ny ortografi för skriftlig användning inom både syriska och romerska alfabetet. Därmed är skrivsystemet som används i Šlomo Surayt ett resultat av debatter och diskurser som ägt rum i flertalet symposier och workshops sedan 2012 vid Universitetet i Bergen, Universitetet i Cambridge och vid Fria Universitetet i Berlin samt i St Ephrem klostret i Nederländerna. Många experter, akademiker och modersmålstalare har deltagit i dessa ortografi möten.

Om kursen

Šlomo Surayt har som mål att lära ut surayt som det används bland modersmålstalarna idag. Kursen förser eleverna med en bred kompetens att kommunicera inom ett flertal olika ämnen. Varje avsnitt inkluderar material som utvecklar läs-, skriv-, lyssnar- och uttalsförmågan hos eleven. Vidare innehåller kursen kulturella aspekter för att sätta språket i kontext.

Kursen motsvarar en A1-A2 nivå (nybörjarnivå) enligt Gemensam Europeisk Referensram för språk (CEFR). Varje nivå består av åtta undervisningsavsnitt och är totalt 16 stycken. Undervisningsavsnitten innehåller texter och dialoger från möten och situationer i vardagen, strukturerade grammatiska förklaringar samt övningar relaterade till vokabulär och grammatik. Vokabulären presenteras inte enbart i ord-format, utan även i fraser. Varje avsnitt avslutas med en komplett ordlista.

Lektionerna är uppbyggda kring ämnen som är relevanta i det samtida livet hos talare av surayt. De huvudsakliga fiktiva karaktärerna som är valda lever i diasporan och kommunicerar om olika grundläggande ämnen såsom hälsningar, familj, mat, kläder, jordbruk och arbete. Närmre 90 procent av kursens innehåll har förstärkts med ljudfiler inspelade av modersmålstalare av surayt (både kvinnliga och manliga röster). Detta hjälper eleven att lära sig och praktisera korrekt uttal av ord och fraser, samt fånga språkmelodin som är specifik för surayt.

Övningarna är konstruerade så att de stärker kunskapen om de lärda vokabulären, i både ord- och fras-format och är direkt kopplat till grammatiken. De tematiska kulturella aspekterna erbjuder elever en unik möjlighet att kontextualisera språkinlärningen inom ett brett ramverk av kultur. Vid slutet av boken, finner eleverna en lista av verbböjningar och en detaljerad gloslista innehållande hela ordförrådet som använts i boken.

Att lära sig surayt kan vara roligt om du är intresserad av det, men det är svårt om man inte är motiverad, vilket även gäller alla nya språk man lär sig. Elever som är familjära med semitiska språk har definitivt fördelar vid inlärning av surayt, men kursen i sig kräver inga tidigare kunskaper. För att bekanta eleven med skrift- och ljudsystemet i surayt introducerar de första två kapitlen fonologi och den nyutvecklade ortografin. 

Kursen är utformad som en komplett resurs för både individuell och klassrumsbaserad inlärning för elever som önskar att lära sig att prata, förstå, läsa och skriva i grundläggande surayt. Online versionen erbjuds i sju olika språk – engelska, tyska, svenska, holländska, franska, arabiska och turkiska.

Tidigare undervisningsmaterial för surayt

I början på 1980-talet startade svenska regeringen undervisning av surayt på svenska skolor inom ramverken för modersmålsundervisning. Ett projekt etablerades för detta ändamål vid Statens Institut för Läromedel (SIL) för att utveckla och producera läromedel och undervisningsmaterial för surayt. Staben inom detta projekt arbetade under handledning av Dr. Yusuf Ishak, som utvecklade ett nytt romersk-baserat surayt alfabet och publicerade en grammatikbok, ett lexikon, flera skolböcker samt instruktionsmaterial.

Otto Jastrows Lehrbuch der Turoyo-Sprache (Semitica Viva 2. Wiesbaden: Harrassowitz, 1992) är än idag den enda vetenskapligt omfattande textboken för inlärning av surayt. Under det senaste decenniet har följande textböcker på surayt publicerats i diverse länder inom Europa:

Jan Beṯ-Ṣawoce: Svensk-nyvästsyrisk Lärobok - Swedi-Şurayt [Ţuroyo], Södertälje: Nsibin 2008. Baserad på: Jastrow Otto, Lehrbuch der Ṭuroyo-Sprache.

Murat Can: Toxu Yёlfina Surayt. Laten we Surayt leren. Glane-Losser: Bar Hebraeus Verlag 2014.

Mikael Oez: Modern Aramaic in Practice. Modern Aramaic Press 2014.

Sami Ucel: Ṯuroyo. Der syrisch-aramäische Dialekt von Turabdin. Wien: Selbstverlag 2015.

Dessa publikationer, som framförallt varit ämnade för modersmålsundervisning, har skapat en ökad medvetenhet kring detta utrotningshotade språk och därmed bidragit till dess utveckling. Bortsett från tidigare ansatser är Šlomo Surayt den första online kursen som integrerar de senaste IT verktyg för språkinlärning. Kursen föreslår en enhetlig standard för språket som baseras på vetenskaplig forskning och avser att uppnå en bred acceptans bland språkets talare. För att tillgodose målgruppens behov erbjuds denna kurs i både det syriska alfabetet och det latinska alfabetet, med hjälp av båda skrivsystemen parallellt. I presentationen av kursen har moderna didaktiska metoder använts, inklusive kompletta ljudfiler, för att göra språkinlärningen till ett nöje.

Kursen kommer att publiceras på engelska, tyska och svenska i de länder där assyrier/syrianer är bosatta, med förhoppningen om att Šlomo Surayt ska nå ut till en publik av surayt talande världen över samt nya elever från diverse bakgrunder. Målet är att införa en känsla av språkidentitet hos andra och tredje generationen av surayt talande och att motivera och uppmuntra dessa till att förbättra sina färdigheter i sitt nedärvda modersmål.

En akademisk bibliografi av surayt samt en lista av publikationer i surayt hittas i Appendix-I.